Het Klimduin, van basisschool naar IKC. (integraal kindcentrum)

ingevoerd op 07-09-2015

Zoals u weet zijn de kinderen van het Klimduin verdeeld over 2 locaties. Op de  locatie op de Korhoendersweg 2 zit naast onze groepen 1-2 en 3 ook stichting kinderopvang Forte met de BSO (buitenschoolse opvang) en de peuteropvang. 

We hebben daar bewust voor gekozen. Je hoort en leest de laatste tijd steeds meer over het belang van vve. (voor- en vroegschoolse educatie) Hierbij wordt met name gefocust op de woordenschatontwikkeling bij kinderen tot 4 jaar. Uiteraard is spel hierbij het belangrijkste middel om die woordenschat te ontwikkelen. Maar ook vaardigheden als luisteren en samenwerken komen al aan bod. Kortom, de peuteropvang gaat al lang al verder als alleen maar opvang. Voor ons is het belangrijk dat er een doorgaande lijn ontstaat. Dat kan zich nu veel beter ontwikkelen doordat de peuterleidsters en de leerkrachten van groep 1-2 meer met elkaar in contact komen, makkelijker afspraken kunnen maken en zodoende samen die doorgaande lijn kunnen gaan ontwikkelen.

We zijn nu bijvoorbeeld begonnen met het samen buitenspelen, maar ook in de aula zullen kleuters en peuters elkaar gaan ontmoeten. Volgens ons een win-win situatie.

IMG_2540 IMG_2540
IMG_2541 IMG_2541
IMG_2542 IMG_2542